พิธีมอบเงินทุนการศึกษา มหาวิยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2552 และทุนการศึกษา “จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” ของ ปตท.สผ. ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 31 ทุน และทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) จำนวน 58 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 30 ทุน , ทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 ทุนและ ทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 ทุน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive