โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “มน.คัพ ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2552 ชมรมเทเบิลเทนนิส จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “มน.คัพ ครั้งที่ 1” ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แยกเป็น ชาย 57 คน หญิง 19 คน มีผลการแข่งขันดังนี้ ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. พนิดา จันทรา (บุคคลภายนอก) รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุจิรา สีแดง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. อมรรัตน์ สวัสดิ์รักษา (บุคคลภายนอก) ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 นาย วีรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ (บุคคลภายนอก) รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภาสกร จันทร์ทิม นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย พรชัย คุณานันทศิลป์ (บุคคลภายนอก) รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพุทธสิงห์ สุขคง (บุคคลภายนอก)

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive