โครงการร้อยศิลป์ลีลา สัปดาห์วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการร้อยศิลป์ลีลา สัปดาห์วัฒนธรรม ณ ศิลป์ศาลา (เวทีกลางแจ้ง) มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้สร้างเครือข่ายและได้พบเห็นวัฒนธรรมใหม่ รวมถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในงานมีการบรรเลงเพลงไทยจากชมรมดนตรีไทย , การแสดงเบิกโรงจากโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร , การแสดงจากโครงการจัดตั้งชมรมศิลปะการละครโขนและละครไทย โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "สำมนักขาหึง" และ การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ตอน “นางลอย ชุด จับนางเบญจกาย” ส่วนในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2553 มีการแสดงจากเบิกโรงจากโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร , การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ไทยใน “โครงการลานศิลป์ แผ่นดินไทย” และการแสดงจากชมรมสืบสานล้านนาใน “โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา” ครั้งที่ 4

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive