โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา” ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.อนุชา จินตกานนท์ รองอธิการบดีบริหารกลุ่มสังคมศาสตร์ , รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต , ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี , คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงาน ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยชมรมสืบสานล้านนา ภายใต้โครงการร้อยศิลป์ลีลา สัปดาห์วัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม , โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา รวมถึงการร่วมรับประทานขันโตกของผู้มาร่วมงานด้วย

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive