การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องขวัญเมือง 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยให้นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจจากที่กำหนดให้ ดังนี้ 1. Youth and Global Warming Solution (เยาวชนและการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน) 2. Thailand's Future and Sufficient Economy (อนาคตของประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง) 3. Media Effects in Globalization (ผลกระทบของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์) 4. How to Improve English Skills in Thai Context (วิธีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย) 5. Key Morality in Daily Life (คุณธรรมสำคัญในชีวิตประจำวัน) คณะกรรมการ ได้แก่ 1.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก 2.ดร.พงศกร เมธีธรรม 3.MR.Helmer Barimbao Montejo ผลการประกวดมีดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ นายศิรวิชญ์ อภัยราช นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐ ทองคง นิสิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชัชวรรณ มั่งไทรทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive