โครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2553 กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2552 และหาแนวทางการพัฒนานิสิตตามแผนและยุทธศาสตร์ด้านกิจการนิสิต รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกิจการนิสิตและบุคลากรกองกิจการนิสิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 51 คน

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive