พรรคมวลนิสิต ได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่ง

พรรคมวลนิสิต ได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553 ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ระดับนิสิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต (ประเภทสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2553 เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หน่วยเลือกตั้ง QS และการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (8 หน่วยเลือกตั้งทั่วมหาวิทยาลัยนเรศวร) ปรากฏว่ามีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7,894 คน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 15,523 คน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 นี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 50.85 ซึ่งมากกว่าปี 2552 คิดเป็น ร้อยละ 18.50 โดยสรุปผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต (ประเภทสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2553 มีดังนี้ ยอมรับพรรคมวลนิสิต 5,438 คะแนน คิดเป็น 68.89 % ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,298 คะแนน คิดเป็น 29.11 % บัตรเสีย 158 คะแนน คิดเป็น 2.00 % โดยมีรศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในการนับคะแนน และร่วมแสดงความยินดีกับพรรคมวลนิสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ นายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2553 ได้แก่ นายนพรัตน์ ไกรโชคโฉม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive