“กิจกรรมสัญญาใจ หอพักสีขาวปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ในโครงการหอพักสีขาวปลอดภัย เอาใจใส่นิสิต พิชิตยาเสพติด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายหอพักรอบ ๆสถาบันการศึกษา และโครงการหอพักสีขาวปลอดภัย เอาใจใส่นิสิต พิชิตยาเสพติด “กิจกรรมสัญญาใจ หอพักสีขาวปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ณ ห้องประชุมอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการประกวดคำขวัญ “หอพักเอกชน หอพักสีขาว ปลอดยาเสพติด” ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ดูแลคุณภาพชีวิต รักนิสิตเหมือนลูกหลาน เป็นบ้านที่อุ่นใจ ปลอดภัยอบายมุข” โดย นายทศพร ใจแก้ว นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เงิน3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “หอพักสะอาด บรรยากาศน่าอาศัย อยู่แล้วปลอดภัย ไร้สิ่งเสพติด” โดย นายธเนศ ยายอด นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เงิน 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “หอพักน่าอยู่ บ้านเมืองปลอดภัย ประเทศชาติก้าวไกล ถ้าไร้ยาเสพติด” โดย นายวีระศักดิ์ ภูทับทิม ได้เงิน 1,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “แยกหญิงแยกชาย ไม่กล้ำกลายอบายมุข สิ่งแวดล้อมสงบสุข ทุกชีวิตปลอดภัย” โดย นายกิตติภัค เจ็งฮั้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มน. พะเยา ได้เงิน 500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และ “หอพักดี มีศีลธรรม แนะนำนิสิต งดสิ่งเสพติดในหอพัก” โดย นายปัญญา สานุ่ม จนท.รักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก ได้เงิน 500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 2. กิจกรรมสัญญาใจ หอพักสีขาวปลอดภัย ไร้ยาเสพติด เพื่อขอคำสัญญาจากผู้ประกอบการหอพัก ในการดูแลเอาใจใส่ สอดส่องให้หอพักของตนเป็นหอพักสีขาวที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และมอบป้ายหอพักสีขาว ซึ่งลงนามโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรและผู้ประกอบการหอพักเอกชน 3. การจัดกิจกรรมนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนิสิต เยี่ยมนิสิตหอพักเอกชนทุกหอพัก

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive