กองกิจการนิสิต จัดงานเลี้ยงขอบคุณและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต โดยมี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี , รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและกีฬา , นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และอาจารย์ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ ที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา จากนั้น ประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน / ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ดังนี้ 1. นางสาวขวัญทิวา โฉมแดง ผู้จัดการทีม และนางรจเรข สายคำ ผู้ฝึกสอน กีฬาครอสเวิร์ด ซึ่งได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากประเภททีมชายและทีมหญิง 2. นางสาวพรรนิพา ใจดี ผู้จัดการทีม , นายอมร ทองศรีพงษ์ ผู้ฝึกสอน และ ดร.เอกรัฐ ไทยเลิศ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งได้รับ 1 เหรียญเงิน จากประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง และมอบโล่ให้แก่นักกีฬายอดเยี่ยม ดังนี้ 1. ครอสเวิร์ด ทีมหญิง ได้แก่ นางสาววรรณภรณ์ เงินมั่นคง , นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์พันธ์ และนางสาวอรอนงค์ เกาทัณฑ์ 2. ครอสเวิร์ด ทีมชาย ได้แก่ นายธนพล เขียวพุ่มพวง , นายพิเชษฐ์ จวงกระโทก และนายศิวพงษ์ ตันศรีวงษ์ 3. เทเบิลเทนนิส ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เขียวแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive