โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี ได้มอบนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยแก่ผู้นำนิสิต อันประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ชมรมส่วนกลาง และสโมสรนิสิตคณะชุดเก่าและชุดใหม่ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ ผู้นำนิสิตยังมีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรับทราบนโยบายด้านการทำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2553 จาก รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตอีกด้วยจากนั้น คณะผู้นำนิสิตได้เดินทางไปอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2553 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเข็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างเครือข่ายผู้นำนิสิตสัมพันธ์และเกิดการประสานงานระหว่างนิสิตที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ตลอดจนเพื่อถ่ายทอดภาระงานที่ได้นำเสนอและรับมอบหมายจากอธิการบดีสู่ผู้นำนิสิตรุ่นใหม่โดยผู้นำนิสิตได้ร่วมกันสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดในประเด็นผู้นำนิสิตกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย , สรุปผลการประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี (ก.ย.52 – ก.พ.53) , กำหนดวาระประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดีและนัดหมายวันประชุม , การแบ่งงานและมอบหมายการติดตามงานและหาข้อมูล , ผู้นำนิสิตร่วมกันสรุปปฏิทินกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 และร่วมกิจกรรม Walk Rally กระชับความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.จักร พันธุ์ชูเพชร อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้นำนิสิตกับการพัฒนามหาวิทยาลัย” และ “ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive