ผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ” ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ อาทิเช่น บุคลิกภาพผู้นำนิสิต ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ของนิสิตในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยอาศัยการอบรมให้ความรู้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ระหว่างวันที่ 15 – 17 มี.ค. 2553) เป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ “การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ผศ. ดร. กิตติมา ชาญวิชัย หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ , หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน” โดย ผศ. ประภาษ เพ็งพุ่ม หัวหน้าวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ , การทดสอบบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนของผู้นำนิสิต โดย ผศ. ประภาษ เพ็งพุ่ม และ ผศ. ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ คณะมนุษยศาสตร์ , การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และฟังการบรรยายหัวข้อ “ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง” โดย คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการ Youth Venture ประเทศไทย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive