โครงการ กนช. สัมพันธ์ ตอน กนช. Step 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการ กนช. สัมพันธ์ ตอน กนช. Step 1ขึ้น เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 เพื่อให้คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ได้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนและปรับทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องฯ ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค การจัดกิจกรรมการรับน้องฯ ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมการในการปฏิบัติหน้าที่ในปีต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของคณะกรรมการ ดูแลการรับน้องฯ ณ ธารวังทองรีสอร์ด จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive