เปิดค่ายโครงการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 2553

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ ีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดปฐมนิเทศ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร................................................................................................................................................................................................................................................... เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารรุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง และได้รับเกียรติจากนายประเจตร์ เกตะมะ ปลัดอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน นอกจากนั้นยังมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา พร้อมคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive