โครงการวิชาการสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2553 นางสาวชุติพันธ์ สุขเกษม งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาโครงการวิชาการสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง โดยได้มีการสรุปกิจกรรมของปีที่ผ่านมา และการวางแผนการจัดโครงการต่างๆ ของชมรม ในปีการศึกษาหน้า นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อ "แนวทางที่ทำให้ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการเป็นที่รู้จักมากขึ้น"จากนั้นได้ทำกิจกรรมสันทนาการ กีฬา ร่วมกัน ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive