พิธีปิดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2553 โดยมีนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมงานด้วย ณ หมู่บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดของพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเขาไร่ศรีราชา โดยมีการแลกเปลี่ยนกับตัวแทนผู้นำชุมชน ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้เรียนรู้ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่อาศัยหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรมและความรู้ตามองค์ประกอบสำคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นนิสิตได้ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในชุมชนตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 ด้วย

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive