โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 1 – 3 เมษายน 2553 บุคลากรงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้ประสานงานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ฯ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมเดินทางไปโครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ณ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น โดยได้พบกับนิสิตที่บ้าน จำนวน 24 หลังคาเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับนักศึกษา และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับผู้ปกครอง

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive