โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร" ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทำงานร่วมกันและเรียนรู้ศิลปะที่แตกต่างซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 94 สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำการแสดงชุดนบนเรศวรและอาบน้ำก่อนกา โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ควบคุมการฝึกซ้อมการแสดงโดยอาจารย์รัชดาพร สุคโต หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ และอาจารย์ปริญญา อ่ำรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น.มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต (ผู้ช่วยอธิการบดี) ขึ้นรับมอบของที่ระลึกจาก ดร. อุทัย ดุลยเกษม ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive