14-06-53

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มน. เป็นประธานและให้นโยบายในโครงการ สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม "ศิลปการแสดง เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2553 โดยมีกลุ่มนิสิตสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน โดยได้วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญของ The Super Star อาจารย์กุสุมา เทพรักษ์ โดยทางโครงการจะเปิดอบรมอีกครั้งในวันที่ 13-16 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องฟิตเนส อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive