โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจรรม 2553

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจรรม 2553 (Pre-Beginning Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรุ่นพี่ ได้รับความรู้ในการรับน้องอย่างถูกต้อง และให้การดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive