อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำนิสิตเริ่องการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนโครงการให้ครอบคลุมหลัก pdca ประจำปีการศึกษา 2553 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ และบุคลากรกองกิจการนิสิต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive