โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ To Be Number One

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ To Be Number One ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานตรง และถูกวิธี เข้าใจถึงระบบงานต่างๆ อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐธภา นพจินดา เป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ "การดำเนินการจัดตั้งชมรม To Be Number One" เริ่มการอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive