Freedom Stage

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการFreedom Stage โดยมีนางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา(ผู้จัดการโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)กล่ายรางงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งยังได้พัฒนาความสามารถที่นิสิตมี นำมาใช้ในการแสดงออก ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive