โครงการประกวดสุนทรพจน์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานในการเปิดการประกวดสุนทรพจน์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "จริงใจต่อกันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จ" รางวัลชนะเลิศ นายกฤติกุล วันดี นิสิตคณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณภัทร บัวใส นิสิตคณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวัชรา จันทร์กระจ่าง นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]