มน. จัดงาน “รวมพลังลูกนเรศวรเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในงาน “รวมพลังลูกนเรศวรเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยองค์การนิสิต ชมรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ เพื่อให้คนไทยยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา เสริมสร้างให้คนไทยมีความรักความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อรณรงค์และปลุกกระแสให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี มีความรักชาติ บ้านเมือง มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและผนึกกำลังร่วมกันพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]