ผลการแข่งขันโครงการโต้วาทีเฟรชชี่ ปี 2553

จากการที่งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมให้นิสิตเกี่ยวกับการโต้วาที เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2553 และจัดการแข่งขันโต้วาทีเฟรชชี่ ในญัตติ “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ขึ้น เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2553 ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม spirit law 1.นายสอง คล้ายแจ้ง คณะนิติศาสตร์ 2.นายสราวุฒิ จันทร์เขียว คณะนิติศาสตร์ 3.นางสาวมาลินี นิธิชัยชัชวาล คณะนิติศาสตร์ 4.นางสาวจุฑามาศ ห้าวหาญ คณะนิติศาสตร์ 5.นายปฏิวัติ รัชตาจ้าย คณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Art Cup 1.นางสาวญาติมา กระสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.นางสาวกนกพร ตันฑสันติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.นางสาวกนกกร เกิดทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5.นายกัมปนาท พินัสนาธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจากโครงการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง ในหัวข้อการแข่งขัน “จริงใจต่อกัน ช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จ ซึ่ง นายกฤติกุล วันดี นิสิตคณะนิติศาสตร์ (รางวัลชนะเลิศ) และ นายณภัทร บัวไกร นิสิตคณะนิติศาสตร์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวข้อการแข่งขัน “จริงใจต่อกัน ช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จ” ผลปรากฏว่า นายณภัทร บัวไกร ได้รับรางวัลชมเชย และเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ไปแข่งขันต่อรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อการประกวด “กว่า 60 ปี ทรงครองราชย์ไทยทั้งชาติถวายไท้ ด้วยการร่วมใจสมานฉันท์” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]