โครงการสัมมนาการยกร่างธรรมนูญนิสิต ครั้งที่ 1หัวข้อ “ธรรมนูญนิสิต : สิ่งสำคัญของนิสิต ม.นเรศวร”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาการยกร่างธรรมนูญนิสิต ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Main conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “ธรรมนูญนิสิต : สิ่งสำคัญของนิสิต ม.นเรศวร” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ผศ.นาถวดี ฟักคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ,นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และนางสาวณัฐิณี มณีท่าโพธิ์ (ผู้ดำเนินรายการ) ทั้งนี้ มีนิสิตสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมากและสภานิสิตจะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยกร่างธรรมนูญนิสิตต่อไป

[ 1  2 ]
































[ 1  2 ]