สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รับน้องระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รับน้องระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนแนวทางป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการรับน้อง อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องที่สร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรงแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมี ผศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร บรรยายจัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องฟิตเนส อาคารขวัญเมือง มน.

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]