โครงการอบรมแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำรณรงค์ ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด จัดโดยชมรม To Be Number One ณ ห้อง Main conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยแนะนำ ตักเตือน หากเห็นเพื่อนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงให้มีแกนนำและเครือข่ายในการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งเสพติดภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้แก่ คุณกษิภัท เจี๊ยะทา เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การรู้จักวิธีลด ละ เลิก สิ่งเสพติดอย่างถูกวิธี” และคุณสิทธิพร ถิ่นจันทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เอดส์ป้องกันได้ ถ้ารู้จักเลี่ยง” นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านบุหรี่ด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]