โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต “เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต “เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร” จัดโดย งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ณ ห้องขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นิสิตได้ฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร” โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2538 และได้ฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรม Work Shop ด้วย

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]