โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพนิสิต

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย หน่วยนโยบายและแผน กองกิจการนิสิต ณ เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพในส่วนของนิสิต มน. และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพนิสิต” และ รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนการประกันคุณภาพนิสิต โดย SWOT Analysis จากนั้นเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการประกันคุณภาพนิสิต , การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพนิสิต มน. โดยหลักการของ Balance Scorecard , สรุปผลการสัมมนาและแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำ Strategic Map และการสัมมนากลุ่มย่อยเรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]