โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต (Life Skill)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรม “การร้อยลูกปัด” ในโครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต (Life Skill) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตทางด้านร่างกาย ด้านสังคมและด้านจิตใจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยวิทยากร คุณวรรณชลี กุลศรีไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมการอบรมสมัครงานแบบมืออาชีพ โดยมีคุณรุ่งนภา ท่วมไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นวิทยากร ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับทรานสคริปกิจกรรมนิสิต จำนวน 6 ชั่วโมง (เหมาจ่ายทุกหัวข้ออบรม)

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]