กิจการนิสิตศึกษาดูงาน มศว.

จากการที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ กรกาญจน์ ปานสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการนิสิต พร้อมผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร นั้น สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้าประกวดและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ซึ่งแต่ละแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องนำเสนอโครงการ ส่วนผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “กว่าจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก สมัยที่ 5” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “แสงแห่งความหวัง (อนุรักษ์ชุมชน 100 ปี)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]