โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว นิสิตได้มีโอกาสทำงานร่วมกับชุมชน เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อให้เยาวชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ชนิดกีฬาที่อบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และวอลเลย์บอล

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]