โครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา

งานส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต จะได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกกำลังกาย กันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาขุมคัน โรงเรียนบ้านนาแฝก และ โรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬา และ 2 ด้านดนตรี ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเปตอง กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเทเบิลเทนนิส ดนตรีและนาฎศิลป์

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]