พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์วิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสประจำสำนัก ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมามอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท ได้แก่ ทุนการศึกษารายต่อเนื่อง 1. นางสาวรุจิรา อักษรศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 2. นายชาติวัฒน์ คุ้มพ่วงดี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3. นายวีระพงษ์ วงวิสาร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนการศึกษารายใหม่ 4. นายนภดล แตงอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]