โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2553 ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]