กองกิจการนิสิต มน. เยี่ยมชมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 นางสาวพรธิดา จันทร์ที หัวหน้างานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต นำคณะเยี่ยมชมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร อาจารย์ของโรงเรียนให้การต้อนรับ กล่าวบรรยายสรุปความเป้นมาของโรงเรียน หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน และนำเยี่ยมชม การฝึกสอนอาชีพ 38 อาชีพ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถนำวิชาชีพที่เรียนมาไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]