ประชุมกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประชุมพบปะหารือในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนานิสิต การแจ้งงบประมาณที่กองกิจการนิสิตได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2554 , นโยบายการดำเนินงานกองกิจการนิสิต , วินัย/จรรยาบรรณ/สมรรถนะ/การเขียนแฟ้มผลการปฏิบัติงาน , การสรุปผลการประเมินบุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2553 , การพิจารณาให้รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 , การประกันคุณภาพ , การทำวิจัยสถาบัน และการร่วมฟังความคิดเห็นจากบุคลารกองกิจการนิสิตในงานต่าง ๆ

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]