กองกิจการนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากรกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกองกิจการนิสิตไปปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานต่อไป

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]