กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 "นเรศวรเกมส์"

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก 6 สถาบัน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “นเรศวรเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแข่งขันทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2553 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วิทยาลัยทองสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]