08

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วย นางจิตตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2553 โดยได้คัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ใน การเล่าเรียน เพื่อที่จะเสริมสร้างบุคคลให้มีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการช่วยเหลือด้านการบริจาคทุนการศึกษาจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่างๆ มูลนิธิ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ โดยในปีการศึกษา 2553 ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 36 ทุน และรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,500 (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 11 ทุน ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 25 ทุน ดังรายชื่อทุนการศึกษาต่อไปนี้ 1. ทุนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 4 ทุนๆละ 25,000 บาท 2. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 4 ทุนๆละ 20,000 บาท 3. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ทุนๆละ 20,000 บาท 4. ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช จำนวน 2 ทุนๆละ 15,000 บาท 5. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 3 ทุนๆละ 5,000 บาท 6. ทุนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท 7. ทุนการศึกษา นบก.รุ่น 1 จำนวน 1 ทุนๆละ 2,500 บาท 8. ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่า จำนวน 20 ทุนๆละ 2,500 บาท ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร