การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

มน. จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ปี 2553 ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ปี 2553 ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร” เพื่อให้เกิดความตระหนักเข้มแข็งในการต่อสู้ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่างทั้ง 13 แห่ง และเพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่างในระยะที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดงานพร้อมกับนำประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]