เปิดตัว nu.life วารสารมีชีวิต สไตล์นิสิต มน.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการเปิดตัว nu.life วารสารมีชีวิต สไตล์นิสิต มน. ฉบับประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 และร่วมการเสวนา “เปิดตัว เปิดใจ กับ NU.life เพื่อนิสิต มน.” โดยมี ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมการเสวนาด้วย ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ nu.life วารสารมีชีวิต สไตล์นิสิต มน. จะพิมพ์เผยแพร่ 2 เดือน/ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในบริเวณหอพักนิสิต มน. , หอพักเอกชนรอบ มน. , ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ และร้านค้าต่าง ๆ รอบ มน. จากนั้น มีการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครและรับรองผู้สมัครผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ณ หน่อยเลือกตั้งสังกัดคณะของผู้ใช้สิทธิ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 15.00 – 21.00 น. และวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น.

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]