โครงการโปลิโอพลัส

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลโครงการโปลิโอพลัส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2553-2554 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ขจัดภัยโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]