โครงการหอพักสีขาว

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหอพักสีขาว ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นหอพักที่ถูกต้องตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 มีการจัดบริการสวัสดิการที่จำเป็นเหมาะสมกับความต้องการของผู้พักอาศัย สะอาด ร่มรื่น และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จากนั้นเป็นการแยกกลุ่มผู้ประกอบการตามโซนเพื่อตั้งชื่อโซน เลือกประธานและกรรมการโซน และการจัดประกวดหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการรับจดทะเบียนต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]