ผลการเลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ระดับนิสิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนิสิต ได้แก่ นายวาริท ชูเกษ (พรรคพลังนิสิต โดยนิสิต เพื่อนิสิต) เบอร์ 2 ได้คะแนน 5,451 คะแนน และลำดับคณะที่มีจำนวนนิสิตมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ได้แก่ อันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ คิดเป็น 88.36% อันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็น 85.09% อันดับ 3 วิทยาลัยนานาชาติ คิดเป็น 82.89% อันดับ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็น 82.85% ส่วนคณะที่มีนิสิตมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 50 % ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง คือ 19,877 คน และจำนวนนิสิตที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริง คือ 11,613 คน คิดเป็น 58.42%

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]