ชมภาพกีฬาประเภทต่างๆ ได้ที่ mascot
ชมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Click
บาสเกตบอล หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด ลีลาศ ยูโด
เทเบิลเทนนิส เทควันโด ว่ายน้ำ เปตอง คาราเต้-โด

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "จามจุรีเกมส์" ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 15-22 มกราคม 2554 ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อับดับที่ 23  โดยทำได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง เหรียญ
ทองแรกจากกีฬา Latin American Class C   นายอัฐพร โพธิ์ทอง นางสาวสุขพัชรมณี กันแต่ง เหรียญทองที่สองจากเทควันโด รุ่นเฮฟวี่เวท (หญิง)
นางสาวสุชีวัน กิตติจารุขจร เหรียญทองที่สามจากีฬา คาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. (ชาย) นายสุทธิชัย ตาเขียว เหรียญเงิน 1 เหรียญ จาก ลีลาศฅ
Standard Class E WALTS นายอัฐพร โพธิ์ทอง นางสาวสุขพัชรมณี กันแต่ง สุดท้ายเหรียญทองแดง 4 เหรียญ จากกีฬาคาราเต้-โด จำนวน 2 เหรียญ
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. (หญิง) นางสาวพิมพ์ชนก พรวนคำ  ท่ารำทีม (หญิง) นางสาวชุติมณฑน์ จุฑากร นางสาวเพ็ญพรรณ กรกีรติการ  นางสาวอมรรัตน์
สีทา ครอสเวิร์ด จำนวน 2 เหรียญ ประเภทบุคคล (หญิง) นางสาวรุจิรา พฤกษะวัน คู่ (ผสม) นายศิวพงษ์ ตันศรีวงษ์ นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์พันธ์