กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2554 งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้ฟังการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานกองทุนฯ เคียงคู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โดยนายศิวฤกษ์ สุขช้อย รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ / แนวทางนโยบายการดำเนินงาน กยศ. ปีการศึกษา 2554 และการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]