โครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ครั้งที่ ๕ ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นการจัดงานในลักษณะการกินขันโตกที่เป็นวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของชาวล้านนา และมีการแสดงละครเวที “แมงสี่หูห้าตา” ที่ได้ดัดแปลงมาจากตำนานพื้นบ้านล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและการละเล่นล้านนา เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชมรมสืบสานล้านนา ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปะล้านนาที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครู ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก