มอบเกียรติบัตรให้กับทีมสภานิสิตชุดปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นายจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ และนายเสกสัน สีดาเดช และทีมงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เข้าร่วมในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนเรศวร 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร